Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viatrumienka trumienka

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— jak zwykle bezbłędna Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viatrumienka trumienka

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viapannalu pannalu
Reposted from1911 1911 viamrymrumru mrymrumru
Reposted fromnewgirl newgirl viamrymrumru mrymrumru
3445 295f
3595 061b 500
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaImaaage Imaaage
3902 8708

June 30 2015

1732 9313
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viashar17666 shar17666
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

Reposted frommediocre-guy mediocre-guy viavertheer vertheer
8352 13c8
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viashakeme shakeme
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viablondi blondi
0296 313e 500

mightyhealthyquest:

IT’S ALWAYS TEA TIME!

9864 f4b2
Reposted fromsadystka sadystka viaanastasie anastasie

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vialeimakid leimakid
4274 cc85
Reposted fromtron tron viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl